Açıklamalı Türkçe Elektrik Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 401 Açıklamalı Elektrik Terimi Listelendi.

Üretim:Taşkömürü, Linyit, Bitum, Fuel-Oil, Petrol, Benzin, Mazot, Jeotermal, Doğal ...devamını oku

Hat:Enerji iletimine (nakline) yarayan ve üzerinde izolesi bulunmayan demir, top...devamını oku

Tüketim:Tüketime esas gerilim kademeleri önündeki müşteri Abone sayaçlarından geçen ...devamını oku

Üretici:Elektrik üreten gerçek ve tüzel kişi....devamını oku

Cihaz:Enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesisat elemanına denir....devamını oku

Lisans:Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ya da yetkili bir düzenleyici birim tara...devamını oku

Tesis:Şirketin inşa edileceği kojenerasyon santralı Elektrik tesislerini Üretim, İ...devamını oku

Tesis:Teçhizat haricindeki sabit ve mobil birimler (mekanik)....devamını oku

TWh:(Teta-Watt-Saat) Milyar kwh....devamını oku

Talep:Müşterilerin Aktif ve/veya Reaktif Enerji talepleri....devamını oku

Teçhizat:Birden fazla cihazdan oluşan tesisata denir....devamını oku

Enterkonneksiyon:İki ya da daha çok şebekenin bir ya da daha çok hat tarafından bağlantı elem...devamını oku

Merkez:Santral, trafo ya da birden fazla çıkış (fider)'den oluşan ve üzerinde izole...devamını oku

Anerji:Belirli termodinamik koşullarda diğer bir enerji biçimine dönüştürülemeyen e...devamını oku

Termik Santral:Katı, sıvı ya da gaz halindeki fosil yakıtların kimyasal enerjisinin elektri...devamını oku

ENH:Enerji Nakil Hatları....devamını oku

Yük:Enerji Sistemindeki, duruma göre tek bir ya da birkaç Üretim Grubu tarafında...devamını oku

Enterkonnekte Sisteme Bağlantı Anlaşması:TUISO ve bir İHS ve/veya Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde veya dışında b...devamını oku

KEP:Kilogram Eşdeğer Petrol (1 kg. petrol miktarı)....devamını oku

İletim:Elektriğin nihai tüketiciye veya dağıtıcılara ulaştırılması amacıyla yüksek ...devamını oku

İzole Sistem:Komşu bir şebekeye bağlantısı olmayan bağımsız enerji sistemidir.(Ada)...devamını oku

Ekonometri:Matematiksel formüller ve istatistik deneyimlerin sentezi olan bir ekonomi b...devamını oku

Üreteç:Elektrik akımı üreten makine ve cihazlardır. Pil, akü, dinamo,alternatör bir...devamını oku

Manevra:Sistemin belli kısımlarını devreye sokmak veya devreden çıkarmak için YDM'le...devamını oku

Şebeke:Duruma göre, herhangi bir kullanıcı ya da Müşteri'ye ait şebeke ya da İletim...devamını oku

Direkt Hat:Enterkonnekte sistemin tamamlayıcısı olan bir elektrik hattı....devamını oku

Özgül Enerji:Bir malın üretimi ya da bir hizmetin yerine getirilmesi için tüketilen, üret...devamını oku

Kod:Aksi belirlenmedikçe, Şebeke Kodunun bir bölümü ya da bölümleri anlamına gel...devamını oku

Diğer Elektrik Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Bunu Paylaş: tweetfacebook

Elektrik Terimleri Sözlüğünde 401 Terim Kayıtlı.