Birincil Tüketici Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Birincil Tüketici nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Fen Bilimleri Terimi Olarak Birincil Tüketici

Otobur canlılara birincil tüketici denir, yani ihtiyaç duyduğu besinleri bitkilerden karşılayan canlı grubudur. Enerji kaynağı olarak üreticileri kullanır. Tavşan, sincap, papağan, kanarya, çekirge, yaprak biti, keçi, koyun, inek, zürafa, fil, su aygırı, bal arısı, ceylan örnek verilebilir.

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü (1654)


Birincil Tüketici terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Birincil Tüketici terimi hakkındaki yorumlar

Birincil Tüketici hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Birincil Tüketici ile ilgili benzer terimler:

Maturidilik: Akaid konusunda Ebû Mansûr Muhammed b. Mahmud el-Maturîdî’nin (ö. 333/944) görüşlerini benimseyenlerin oluşturduğu Ehl-i Sünnet mezhebine Maturîdiyye (Maturidilik) denilir.

Ehl-i Sünneti temel prensiplerini hem ayet ve hadis hem de aklî delillerle savunmuş özellikle Mutezile ve Şia'nın görüşlerini reddetmiştir.

Maturîdî'nin Te'vilâtü-’l-Kur’an ve Kitabu’t-Tevhid isimli eserleri bize kadar ulaşabilmiştir.

Akılcı davrandığından Eş’ariyye ile Mutezile arasında yer almış irade, kader, hüsün-kubuh, hikmet vb. konularda aklı önceleyen bir tutum sergilemişti

Ebu Hanife'nin ciddi bir etkisi vardır

İmam Maturîdî’den sonra bu mezhebin gelişmesine Hakîm es-Semerkandî (ö. 342/953), Ebü’l-Yüsr el-Pezdevî (ö. 493/1100), Ebü’l-Muîn en-Nesef (ö. 508/1115), Necmeddin Ömer en-Nesefîö. 537/1142), Nureddin es-Sabuni (ö. 580/1184), Kemaleddin ibni Hümam (ö. 861/1457) gibi alimler ciddi katkılarda bulunmuştur.

Maturîdîlik daha çok Türkiye, Balkanlar, Kafksya, Orta Asya, Çin, Hindistan ve Pakistan’da yayılmıştır.

Maturîdîliğin bazı görüşleri:
• İman, dil ile ikrar, kalp ile tasdik’ten ibarettir
• Amel imandan bir cüz değildir.
• İnsanın akıl yoluyla Allah’ın varlığına ulaşması mümkündür.
• Kur’an Allah’ın kelamıdır.
• İnsanın fiillerini Allah yaratır, insan kesb eder. İnsan bütün fillerinden sorumludur.
• Cüzi irade ile yaptığımız tercihler yaratılmamıştır.
• Büyük günah işleyen kimse günahı helal saymadıkça dinden çıkmaz.
• Allah, Ahiret’te görülecektir.

Müteşabih: İki şeyin birbirine karşılıklı olarak ve eşit derecede benzemelerine teşâbüh, benzeyenlerden her birine müteşâbih denir.

Riyakârlık: Herkes tarafından övülmek, hürmet ve rağbet görmek, şöhret olup dillerde dolaşmak amacıyla
yapmacık davranışlarda bulunmaya ve gösteriş yapmaya riyakârlık denir.

Riyakârlık: İnandığı, düşündüğü gibi davranmama, özü sözü bir olmama, ikiyüzlülük, mürailik.
"Riyakârlık yaparak geldiğin makamda fazla kalamazsın."
"Bu akşam ekranlardan riyakârlık akıyor."
"İşleri güçleri iftira atmak, riyakârlık yapmak."