Kanun Tasarısı Nedir? Ne Demek? Hakkında Kısaca Bilgi

Kanun Tasarısı nedir? ne nemek? hakkında kısaca bilgi

Hukuk Terimi Olarak Kanun Tasarısı

Bakanlar kurulunun hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğu kanun projeleri.

Hukuk Terimleri Sözlüğü (2529)


Siyaset Terimi Olarak Kanun Tasarısı

Hükümet tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu'nun tüm üyelerinin imzalarıyla ve gerekçeli bir şekilde TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa önerileridir.

Siyaset Terimleri Sözlüğü (122)


Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimi Olarak Kanun Tasarısı

Hükümetin hazırlayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu kanun taslağı.

Belediyecilik-Kamu Yönetimi Terimleri Sözlüğü (999)


Parlamento (TBMM) Terimi Olarak Kanun Tasarısı

İlgili bakanlıklar tarafından genel gerekçe ve madde gerekçesi içerecek şekilde hazırlanan ve Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin imzalarıyla birlikte TBMM Başkanlığına sunulan kanun önerisidir.

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü (280)


Bilgiyi Paylaşın: tweet facebook
Kanun Tasarısı terimi hakkında yorum yazabilirsiniz.
Kanun Tasarısı terimi hakkındaki yorumlar

Kanun Tasarısı hakkında henüz yorum yazılmamış. Üstteki formu kullanarak ilk yorumu yazabilirsiniz.

Kanun Tasarısı ile ilgili benzer terimler:

Kanun Hükmünde Kararname (KHK): TBMM tarafından verilen bir yetki kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan; kanunları değiştiren, yürürlükten kaldıran ya da kanun niteliğinde yeni kurallar ihdas eden hukuki düzenlemelerdir. Sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez.

Kanun: Toplum için uyulması gereken nesnel, soyut, genel ve sürekli nitelikteki hukuk kurallarını içeren, etkileri yönünden objektif hukuk alanında yeni bir durum yaratan ya da var olan bir durumu düzenleyen veya ortadan kaldıran kural-işlemlerdir. TBMM tarafından Anayasa, İçtüzük ve teamüllere uygun olarak yapılır ve Cumhurbaşkanınca yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

İdare Amiri: TBMM’nin idari ve malî işleri ile kolluk işlerini yürütmekte Başkan’a yardımcı olmak, TBMM’deki özel törenleri idare etmek, TBMM araç giriş kartlarını dağıtmak, TBMM’de sükûnet ve düzeni korumak, görüşmelerin açıklık ve serbestliğini sağlamak, gereken hâllerde TBMM’deki emniyet kuvvetinin kullanılmasını temin etmekle görevli Başkanlık Divanı üyesidir. Sayıları üçtür; ancak, Danışma Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul bu sayıyı artırabilir.

İçtüzük: Yasama ve denetim faaliyetleri ile Anayasa tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirme sürecinde TBMM’nin, iç işleyişini, faaliyetlerini ve bunların gerektirdiği müesseseleri düzenlemek amacıyla çıkardığı, TBMM kararı niteliğindeki yazılı kurallar bütünüdür. Mevcut içtüzük, 05.03.1973 tarihli ve 584 sayılı Türkiye Büyük Millet
Meclisi İçtüzüğü’dür.