Açıklamalı Türkçe Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğü

Açık Oylama: Genel Kurulda hangi milletvekilinin ne yönde oy kullandığının (kabul, ret, ... devamını oku

Açıklama Hakkı: Şahsına sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş kendis... devamını oku

Ad Cetveli: Milletvekillerinin il ve soyadı alfabetik sırasına göre ad ve soyadlarının,... devamını oku

Ad Defteri: Milletvekillerinin il ve soyadı alfabetik sırasına göre ad ve soyadlarının,... devamını oku

Adalet Komisyonu: İçtüzük'ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Te... devamını oku

Af: Kaynağını Anayasa’da bulan, teknik yönleri bakımından ceza kanunlarında düz... devamını oku

Alt Bent: Bir bendin, sayı ve yarım ayraç ile ayrılan bölümüdür.... devamını oku

Alt Komisyon: Komisyonlara havale edilen işlerin daha detaylı incelenmesine imkân sağlama... devamını oku

Amaç Maddesi: Kanunun; düzenlemenin neden yapıldığını ve neyi hedeflediğini açıklayan mad... devamını oku

Ana Bina: TBMM Genel Kurul Salonu’nun yer aldığı Meclis binasıdır. Bu binada ayrıca, ... devamını oku

Anamuhalefet Partisi: Bakanlar Kuruluna katılmayan ve grubu bulunan siyasi partiler arasında en f... devamını oku

Anayasa: Devletin temel ilkelerini, yönetilenlerle ilişkilerini, ana kuruluşunu; yas... devamını oku

Anayasa Değişikliği: Yürürlükte bulunan Anayasa’nın bazı hüküm veya maddelerinin, Anayasa’nın 17... devamını oku

Anayasa Komisyonu: İçtüzük’ün 20. maddesinde sayılan TBMM ihtisas komisyonlarından biridir. Te... devamını oku

Anayasa Mahkemesi: Kanunların, KHK’lerin, TBMM İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu, dokunulmaz... devamını oku

Anayasa'ya Uygunluk: Kanunların, Anayasa’nın lafzına (şekil) ve ruhuna (esas) uygun olmasıdır. Ş... devamını oku

Anayasa’nın Bağlayıcılığı: Anayasa hükümlerinin; yasama, yürütme ve yargı organları, idare makamları i... devamını oku

Anayasa’nın Üstünlüğü İlkesi: Anayasa’nın, normlar hiyerarşisinde en üstün norm olmasını ve diğer normlar... devamını oku

Anayasal Çoğunluk: Hukuki dayanağı açıkça Anayasa’da bulunan ve üye tamsayısı esas alınmak sur... devamını oku

Andiçme: Milletvekillerinin ve Bakanlar Kurulunun milletvekili olmayan üyelerinin An... devamını oku

Ara Seçim: TBMM üyeliklerinde belirli ölçülerde boşalma olması hâlinde yapılan seçimdi... devamını oku

Araverme: TBMM’nin, çalışmalarını 15 günü geçmemek üzere ertelemesidir. Araverme kara... devamını oku

Asker Gönderme Tezkeresi: Bakanlar Kurulunun, Anayasa uyarınca TBMM’den Türk Silahlı Kuvvetlerinin be... devamını oku

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu: Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine ilişkin gelişmeleri izlemek ve müzakere ... devamını oku

Bakan: Yürütme erkinin bir organı olan Bakanlar Kurulunun, TBMM üyeleri ya da mill... devamını oku

Bakanlar Kurulu: Anayasa’ya göre, Cumhurbaşkanınca atanan bir Başbakanca TBMM üyeleri ya da ... devamını oku

Basımevi: TBMM İdari Teşkilatı Bilgi ve Bilişim Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter... devamını oku

Basın Locası: Basın mensuplarının Genel Kurul çalışmalarını izleyebilmesi için ayrılmış o... devamını oku


DİĞER SAYFALAR :

Parlamento (TBMM) Terimleri Sözlüğünde 280 Terim Kayıtlı.