Açıklamalı Türkçe Hukuk Terimleri Sözlüğü

Sözlükte 2529 Açıklamalı Hukuk Terimi Listelendi.

Keşif: Bir olay veya durumun oluş sebeplerini anlayabilmek için yerinde inceleme ya... devamını oku
Anayasa: Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerini... devamını oku
Rücu: dönme; geri dönme; cayma; sözünden dönme; sözünü geri alma; bir ödemede bulu... devamını oku
Harç: Resmi bir muamele başvurusu yapılırken ödenmesi gereken yasal meblağ.... devamını oku
Hârîm: başkasının giremeyeceği,girilmesine izin verilmeyen ev b... devamını oku
Islah: düzeltme; davada tarafça düzeltme; iyileştirme; iyi bir hale getirme... devamını oku
Tüzük: Bir kanunun uygulamasını göstermek veya kanunun emrettiği i&#... devamını oku
Kaide: kural; usul; ilke; prensip; esas; temel;yol; taban; ayaklık... devamını oku
Yasa: Devletin yasama organları tarafından konulan ve uyulması gereken kurallar bü... devamını oku
Hukuk: İçtimai hayat nizamının muhafaza ve idamesi için cemiyet azası sıfatiyle fer... devamını oku
Parsel: İmar düzeni bakımından belli ölçüler gözönüne alınarak s... devamını oku
Arsa: Belediye sınırları içinde, belediye tarafından parsellen... devamını oku
Mera: bir veya birkaç köy veya beldeye ayrı ayrı veya ortak olarak,hayva... devamını oku
Nisap: derece; istenilen had; asıl; esas; yeter sayı; bir kurulun toplana... devamını oku
Maarif: Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. meharet. üstadlık. hüner.... devamını oku
Ceza: Suç işleyen kişilerin karşılaşacakları tepkidir, yani kanunun suç işleyen ki... devamını oku
İhtar: Hatırlatma; dikkati çekme; uyarma; uyarım... devamını oku
İnkılâp: Devlet eliyle memleketin içtimai hayatının ve müesseselerinin makul ve ölçül... devamını oku
Müteselsil: Birbirini izleyen, zincirleme, dayanışmalı, ardı ardına.... devamını oku
Kanun: Anayasanın yetkili kıldığı organ tarafından bir şekilde ve bu ad altında tes... devamını oku
Ceza Fişi: Kesinleşen kararların türü ve miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlar... devamını oku
İkmal: Tamamlama; bitirme; devamlı olarak yiyecek içecek ve diğer gerekli malzemeni... devamını oku
İnsicâm: Bir düzeye gitme; düzgün söz; düzgünlük; tutarlık... devamını oku
Bakiye: Artan ; kalan... devamını oku
İstihdâm: Hizmete kabul etme; kullanma; çalıştırma... devamını oku
Salih: elverişli; uygun... devamını oku
Nazır: Bakan, vekil.... devamını oku
Hak: Hukuk düzeni tarafından şahıslara tanınmış olan yetkiler, hukuken korunan ya... devamını oku

Diğer Hukuk Terimleri

[1]2 3 4 5 ... Son Sayfa

Sözlüğü Paylaş: tweet facebook

Hukuk Terimleri Sözlüğünde 2529 Terim Kayıtlı.